Vitosha Research
1113 София, България
ул. Александър Жендов 5
Тел.: (+359 2) 971 3000
Факс: (+359 2) 971 2233
 

Начало Проекти и анализиВсички анализи

 


ВР в медиите

ПУБЛИКАЦИИ
  Извършване на оценка на изпълнението на Националната стратегия за детето 

  Тенденции на престъпността в България 2000 - 2010 


-----------------

-----------------

-----------------

-----------------

-----------------

This is my Google PageRank™ - SmE Rank free service Powered by Scriptme

Google Indicator
This is my Google PageRank™ - SmE Rank free service Powered by Scriptme
Извършване на социологически и специализирани проучвания и изследвания за оценка на резултатите от изпълнението на Националната стратегия за детето в изпълнение на Дейност 3 и 4 от Проект „Извършване на оценка на изпълнението на Националната стратегия за детето” на ОП РЧР”, обособена позиция № 1 Публикацията проследява тенденциите на престъпността в България за периода 2000-2010 г. въз основа на националните виктимизационни изследвания, провеждани всяка година от Витоша Рисърч и полицейската статистика. ПИЛОТНО ИЗСЛЕДВАНЕ ЗА МОНИТОРИНГ НА СОЦИАЛНО - ДЕМОГРАФСКИЯ СТАТУС И НАГЛАСИТЕ НА ГРАЖДАНИ ОТ ТРЕТИ ДЪРЖАВИ (ГТД) Излезе годишният доклад "Иновации.бг 2008: Българската иновационна политика в Европейския съюз". Ежегодното издание на Фондация "Приложни изследвания и комуникации" е посветено на анализ на иновационния потенциал на българската икономика. През февруари 2008 завърши проучването на Витоша Рисърч, посветено на жертвите на престъпността. Витоша Рисърч провежда подобно изследване ежегодно от 2005 година насам. Целта на изследването е да проследи тенденциите на намаляване или увеличаване на отделните престъпления (кражби с взлом, грабежи, нападения, заплахи и др.), а също и доколко жертвите са склонни да съобщават за извършеното срещу тях престъпление на служителите на реда. Основната цел на проекта „Изследване на причините за отпадане от училище“ е да очертае, съпостави и изследва в дълбочина причините, поради които от системата на образованието в страната отпадат деца. Конкретните задачи на проведеното изследване са: Настоящият доклад си поставя целта да анализира състоянието и развитието на политиката на България в областта на иновациите през 2006 г. За постигането на тази цел е направен преглед на основните структурни звена на националната иновационна система и е проследено въздействието на националната иновационна политика върху тяхното функциониране и взаимодействие. Иновации.бг 2007 анализира състоянието на националната иновационна система и прави препоръки за подобряване на иновационния потенциал на българската икономика. Поради важността на финансовите инструменти на ЕС за развитието на иновационния капацитет на България тазгодишният доклад прави преглед на европейската иновационна политика и възможностите, които тя предоставя пред България. Проведеното изследване бе възложено от Министерството на околната среда и водите. Целта на изследването е да установи отношението на гражданите – в страната и в определени селища - към разделното сметосъбиране и въз основа на това да се направят предложения, чиято реализация да допринесе за успешното въвеждане на тази практика в България. Основните задачи, в които се конкретизира така дефинираната цел, са:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

НОВИНИ

© 2005 Vitosha Research
Всички права запазени.