Vitosha Research
1113 София, България
ул. Александър Жендов 5
Тел.: (+359 2) 971 3000
Факс: (+359 2) 971 2233
   


ВР в медиите

Извършване на оценка на изпълнението на Националната стратегия за детето


Целта на проведените по поръчка на Държавната агенция за закрила на детето проучвания е да регистрират промените, настъпили през първите три години от реализацията на Националната стратегия за детето; да обобщят оценките на целевите групи и широката общественост по основните приоритети на Националната стратегия; да установят доколко те срещат подкрепа и разбиране от обществеността като цяло и от специфичните групи, свързани с реализацията й; да отчетат познаването и напредъка в постигането на основните цели на цялостната политика по закрила на детето.

Пълен текст:


Презентация:

© 2005 Vitosha Research
Всички права запазени.

HTML | CSS