Vitosha Research
1113 София, България
ул. Александър Жендов 5
Тел.: (+359 2) 971 3000
Факс: (+359 2) 971 2233
   


ВР в медиите

Антикорупционните реформи в България на прага на членството в Европейския съюз


Съдържание
Пълен текст (PDF, 2.90 Mb)

Настоящият доклад е седмият годишен обзор на корупционната ситуация и на антикорупционната политика в България. Той разглежда основните възможности и предизвикателства в тази сфера във връзка с предстоящото членство на страната в Европейския съюз.

Докладът е резултат на системния корупционен мониторинг и обобщава получените данни за разпространението на корупцията в страната и изводите за наблюдаваните тенденции. Той съдържа оценки за действията и инициативите на държавата и гражданското общество за противодействие на корупцията, както и редица антикорупционни идеи и препоръки. Предвид регистрираното увеличаване броя на корупционните сделки през 2005 г. в сравнение с постепенно наложилата се от 1998 г. насам положителна тенденция се отбелязва изчерпването на меките мерки и необходимостта от по-ефективни действия за превенция и противодействие на административната и на политическата корупция, както и от въвеждане на ефикасна система за мониторинг и оценка, по-активен граждански контрол върху публичния сектор и в частност върху структурните звена, непосредствено разпореждащи се с европейските фондове. Наред с това е обоснована и необходимостта от ревизиране на усложнените бюрократични процедури на ЕС, залагащи преди всичко на индикатори на входа вместо на изхода, чийто негативен ефект е съизмерим с корупционния.

© 2005 Vitosha Research
Всички права запазени.

HTML | CSS