Vitosha Research
1113 София, България
ул. Александър Жендов 5
Тел.: (+359 2) 971 3000
Факс: (+359 2) 971 2233
   


ВР в медиите

ГРАЖДАНИТЕ И РАЗДЕЛНОТО СМЕТОСЪБИРАНЕ


Проведеното изследване бе възложено от Министерството на околната среда и водите. Целта на изследването е да установи отношението на гражданите – в страната и в определени селища - към разделното сметосъбиране и въз основа на това да се направят предложения, чиято реализация да допринесе за успешното въвеждане на тази практика в България.


Основните задачи, в които се конкретизира така дефинираната цел, са:

1. Да се установи степента на информираност на гражданите за практиката за разделно сметосъбиране и нейните факторни зависимости.

2. Да се регистрират и групират преценките и нагласите на гражданите по отношение на проекта за разделно сметосъбиране (генерализирани по отношение на общата идея за РСС и разграничени за отделните видове отпадъци).

3. Да се установят мненията за причините, факторите и условията, които спомагат/препятстват практическата реализация на проекта.

4. Да се определи степента на личната готовност за разделно сметосъбиране и нейната факторна детерминация.Презентация на Витоша Рисърч
© 2005 Vitosha Research
Всички права запазени.

HTML | CSS