Vitosha Research
1113 София, България
ул. Александър Жендов 5
Тел.: (+359 2) 971 3000
Факс: (+359 2) 971 2233
   


ВР в медиите

Представяне на доклад "Тенденции на престъпността в България 2000 - 2005"


На 3 май 2006 г. Центърът за изследване на демокрацията представи доклада “Тенденции на престъпността в България 2000 – 2005”.
С доклада за втора поредна година Центърът представя данни за конвенционалната престъпност от алтернативен източник – изследванията на жертвите на престъпност, т.нар. виктимизационни изследвания, и ги съпоставя с данните от полицейската статистика, като същевременно се търси сравнимост с данни от други европейски страни. Данните от три виктимизационни изследвания, наречени Национални изследвания на престъпността (НИП), дават възможност да се направи анализ за периода 2000 – 2005 г. Предмет на анализ са и факторите – демографски, икономически и правни, които обуславят тенденциите в престъпността.

Предмет на изследванията са 11 категории престъпления срещу граждани, а в НИП 2005 и 11 категории престъпления срещу бизнеса, които общо съставляват около 80% от регистрираните от полицията престъпления. Престъпления, свързани с корупция, с наркотици и с организирана престъпност, не са разгледани, тъй като те са обект на други публикации на Центъра за изследване на демокрацията.

С консолидирането на управлението и стабилизирането на финансовата система и икономиката на страната от края на 90-те и особено след 2000 г. и с поставянето на реформите в контекста на преговорите за членство в ЕС започва процес на намаляване на равнищата на престъпност. Тази тенденция, характерна за периода 2000 – 2005 г., се формира от едновременното действие на редица фактори като: намаляващата безработица, постепенното увеличаване на доходите на населението и икономическият растеж. Извършващите се във връзка с членството на България в ЕС реформи в съдебната власт и правоохранителните органи водят до увеличаване на техния капацитет. Развиващите се демографски и миграционни процеси през този период също допринасят за спада на престъпността.

При съпоставянето на данните с проведеното през 2005 г. Изследване на престъпността в Европейския съюз (МИПЕС) може да се направи изводът, че България запазва позицията си на държава с равнище на конвенционалната престъпност, по-ниско от средното за страните от Европейския съюз. Ако през 2004 г. в страните от ЕС средно 15,6% от гражданите над 15-годишна възраст и техните домакинства са били жертва на някое от 11-те категории престъпления, в България жертва са станали 12,9%. Динамиката при някои категории престъпления заслужава по-специално внимание.

Докладът бе разработен с подкрепата на Посолството на Великобритания в София, България. Докладът бе представен на публичното заседание на Държавно – обществената консултативна комисия по въпросите на превенцията на престъпността.

“Тенденции на престъпността в България 2000 - 2005”, презентация на авторите (MS Power Point, 1.81 MB)

Съдържание на доклада

Пълен текст на доклада (PDF, 2.12 MB)

Медиите за доклада

Публично заседание: Тенденции на престъпността 2000 - 2005
© 2005 Vitosha Research
Всички права запазени.

HTML | CSS