Vitosha Research
1113 София, България
ул. Александър Жендов 5
Тел.: (+359 2) 971 3000
Факс: (+359 2) 971 2233
   


ВР в медиите

„Изследване на причините за отпадане от училище“


Основната цел на проекта „Изследване на причините за отпадане от училище“ е да очертае, съпостави и изследва в дълбочина причините, поради които от системата на образованието в страната отпадат деца. Конкретните задачи на проведеното изследване са:

  • 1. Да бъдат изследвани причините за отпадане на децата от училище от гледните точки на различните групи, имащи отношение към проблема – самите отпаднали деца, техните родители, директори на училища, учители, педагогически съветници, социални работници, експерти;


  • 2. Да бъде направена оценка за ефективността на действащите в момента междуотраслови политики за превенция на отпадането от училище и задържане на децата в класната стая;


  • 3. Да се направят предложения и препоръки за мерки и политики за бъдещата работа по превенцията на отпадането от училище.

 

 

Резюме

 

Виж доклада „Изследване на причините за отпадане от училище“

© 2005 Vitosha Research
Всички права запазени.

HTML | CSS